REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - CONSULTING SERVICES

English Version

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

CONSULTING SERVICES

 

WIDE FLANGE GIRDER PROTOTYPES

DETAILED DESIGN AND LOADING TESTS

 

Aus4Transport Program – Stream B Activity

Assessing Wide Flange Girder Technology for Transport Infrastructure Projects in Vietnam

 

Detailed Design and Loading Tests of Wide Flange Girder Prototypes

 

The Aus4Transport Program is a facility granted by the Government of Australia through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) to the Government of Vietnam through the Ministry of Transport (MOT). The goal of the Program is to increase investment in Vietnam transport infrastructures leading to an improved national transport network that supports economic growth and poverty reduction.

 

The Program is being implemented through two streams of activities: Stream A – to facilitate project development; and Stream B – to unlock opportunities through innovation to strengthening transport capacities through revised policies, guidelines and practices, testing of new concepts, and addressing bottlenecks in project development and financing.

 

The design, manufacturing and testing of a prototype wide flange girder (WFG) is a Stream B Activity whose objective is to facilitate and expedite the preparation and implementation of road infrastructure projects under MOT management. The Activity to be implemented over a 15-month period will consist of three phases: (i) reviewing and completing the initial typical design and testing procedures, and preparing the detail design, method statement and cost estimate for manufacturing and testing up to a maximum of three WFG prototypes, (ii) manufacturing up to a maximum of three WFG by a selected civil work contractor, and (iii) testing and documentation.

 

The consulting services (the Services) include: (i) reviewing and completing the initial typical design and testing procedures, preparing the detail design, method statement, bills of quantities, bidding documents and cost estimate for manufacturing three WFG prototypes, (ii) supervising the WFG manufacturing by a selected civil work contractor; and (iii) implementation of loading tests and preparation of documentation.

 

The Aus4Transport which administers the Grant on behalf of the Government of Australia now invites eligible national consulting firms (Consultant) to express their interest in providing the Services. Interested consultants should provide documentation demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

The pre-qualification criteria are: (i) long standing experience in bridge/structure engineering design and load testing; (ii) relevant experience in civil engineering for bridge design and construction; (iii) availability and/or access to the required equipment for loading tests of the prototypes girders; and (iv) key engineers and specialists with working knowledge of English, experience in applied research on road/railway bridge and/or structural engineering, would be an advantage (CVs of personnel who may be proposed for the assignment to be provided).

 

Experience with MOT infrastructure projects and/or research will be highly valued.

 

Interested firms may associate with other national consulting firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy agreement to enhance their qualifications.

 

A Request for Proposal will be issued to the short-listed consultants in due course. Consultants will be selected in accordance with a quality and cost-based selection method.

 

Further information can be obtained at the email address below only.

 

With the exception of some specific documents such as company registration, all the documents must be submitted in English.

 

The Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below by mail or in an electronic form to aus4transport@dt-global.com, by 04:00 pm on 07 June 2021, Viet Nam time.

 

Aus4Transport Office

Suite 10-03, 10th floor, HCO Building

44B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel:      +84 24 37347559

E-mail:             aus4transport@dt-global.com

 

 

 

 

 

Tiếng Việt Version

 

MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

 DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ THỬ TẢI

DẦM CÁNH RỘNG THỬ NGHIỆM

 

Hoạt động thuộc Hợp phần B- Chương trình HTKT ngành GTVT (Aus4Transport)

Đánh giá công nghệ dầm cánh rộng áp dụng cho các dự án hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Thiết kế chi tiết và thử tải dầm cánh rộng thử nghiệm

 

Aus4Transport là Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Úc thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ GTVT. Mục tiêu Chương trình là nhằm tăng đầu tư vào hạ tầng giao thông của Việt Nam, từ đó cải thiện mạng lưới giao thông quốc gia, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế.

 

Chương trình gồm hai Hợp phần A và B. Trong đó, Hợp phần A – Hỗ trợ phát triển dự án và Hợp phần B – Khai mở cơ hội theo cách thức đổi mới để nâng cao năng lực ngành GTVT, như điều chỉnh chính sách, hướng dẫn, thay đổi cách làm, kiểm nghiệm ý tưởng mới và giải quyết vướng mắc trong công tác phát triển dự án và cấp vốn dự án.

 

Công tác thiết kế, chế tạo và thử tải dầm cánh rộng (WFG) thử nghiệm là một Hoạt động thuộc Hợp phần B, với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy công tác chuẩn bị và thực hiện các dự án hạ tầng đường bộ của Bộ GTVT. Hoạt động dự kiến được triển khai trong 15 tháng, gồm ba giai đoạn: (i) rà soát và hoàn thiện thiết kế kỹ thuật điển hình, quy trình thử tải và lập TKKT chi tiết, biện pháp thi công, dự toán cho công tác chế tạo và thử tải tối đa 03 dầm WFG thử nghiệm, (ii) chế tạo tối đa 3 dầm WFG thử nghiệm do 01 nhà thầu xây lắp thực hiện, và (iii) thực hiện thử tải và lập hồ sơ thử tải.

 

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm: (i) rà soát, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật điển hình và quy trình thử tải, lập TKKT chi tiết, biện pháp thi công, Biểu tiên lượng, hồ sơ mời thầu và dự toán cho công tác chế tạo dầm WFG thử nghiệm; (ii) giám sát nhà thầu chế tạo dầm; và (iii) thực hiện thử tải và lập hồ sơ thử tải.

 

Aus4Transport thay mặt Chính phủ Úc quản lý khoản viện trợ này trân trọng kính mời các công ty tư vấn (Tư vấn) trong nước đủ điều kiện nộp hồ sơ quan tâm về việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu cần thiết và có kinh nghiệm liên quan để có thể cung cấp Dịch vụ.

 

Tiêu chí sơ tuyển gồm: (i) kinh nghiệm nhiều năm về thiết kế, thử tải cầu/kết cấu; (ii)  kinh nghiệm liên quan kỹ thuật về thiết kế và thi công cầu; (iii) Có  và/hoặc tiếp cận được trang thiết bị hợp chuẩn thực hiện công tác thử tải dầm và (iv) các kỹ sư/chuyên gia chính có khả năng làm việc bằng tiếng Anh, ưu tiên người có kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng về cầu đường bộ/đường sắt và/hoặc kết cấu công trình (đề nghị cung cấp CV của nhân sự đề xuất cho Dịch vụ).

Kinh nghiệm trong các dự án/nghiên cứu về cơ sở hạ tầng của Bộ GTVT sẽ được đánh giá cao.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty tư vấn trong nước khác dưới hình thức Liên danh hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực.

 

Các Tư vấn có tên trong Danh sách ngắn sẽ được nhận Hồ sơ mời thầu. Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức lựa chọn trên cơ sở chất lượng và giá.

 

Yêu cầu làm rõ thông tin chỉ có thể  theo một hình thức duy nhất là gửi thư điện tử về địa chỉ dưới đây.

 

Mọi Hồ sơ phải được trình bày bằng tiếng Anh (ngoại trừ một số giấy tờ như giấy đăng ký doanh nghiệp).

 

Hồ sơ quan tâm phải được gửi dưới dạng văn bản về địa chỉ dưới đây hoặc thư điện tử đến aus4transport@dt-global.com. Hạn nộp Hồ sơ quan tâm là 04h00 chiều ngày 07/06/2021, giờ Việt Nam.

 

Aus4Transport Office

Suite 10-03, 10th floor, HCO Building

44B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel:      +84 24 37347559

E-mail:             aus4transport@dt-global.com